Ogólna klauzula informacyjna

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując obowiązek art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – zwanego dalej RODO) informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  Marek Przybysz
  z siedzibą w Barcinie (88-190)
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – marco.przybysz@gmail.com
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy oraz wystawienia rachunku.

Dane przetwarzane są na podstawie  art.  9  ust.  2  lit.  a)  RODO – to jest na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / warunkiem zawarcia umowy / dobrowolne*), ich niepodanie może skutkować niezawarciem umowy.

_________

*) niepotrzebne skreślić